Algemene Voorwaarden

1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het opleidingsinstituut Producers College, verder te noemen PC, georganiseerde opleidingen, cursussen, trainingen en/of workshops. Afwijking daarvan kan slechts plaatsvinden door voorafgaande schriftelijke verklaring van de zijde van de directie van PC.

2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen PC en de opdrachtgever – verder ook te noemen leerling – met betrekking tot de uitvoering van de opleiding, cursus, training, etc. komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier van PC. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart de opdrachtgever c.q. leerling deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

3: Prijzen en betalingscondities

3.1 De door PC in haar formulieren en website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Bij de opleidingsprijzen is het cursusmateriaal inbegrepen.

3.2 De opdrachtgever/leerling dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de door PC aangegeven wijze te voldoen.

3.3 Bij overschrijding van voorgenoemde betalingstermijn zal opdrachtgever/leerling van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn en is opdrachtgever/leerling verplicht aan PC vanaf dat tijdstip tot de dag van volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag. PC is na verloop van de hierboven bedoelde betalingstermijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. De daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zullen voor rekening van de opdrachtgever/leerling worden gebracht. Deze kosten zullen tenminste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- bedragen. De gehoudenheid tot betaling vloeit voort uit het enkele feit van de aanschrijving tot betaling door de derde, incasseerder, echter niet voordat de opdrachtgever/leerling naast de gerechtelijke kosten tevens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

3.4 Naast het invullen van het inschrijfformulier waarin men verklaart bekend te zijn met de aard en strekking van deze algemene voorwaarden, is ook betaling van het lesgeld bindend aan deze eerder genoemde voorwaarden. Het inschrijfformulier is rechtsgeldig zowel ter plekke bij PC ingevuld, per post opgestuurd als elektronisch/per mail ingevuld.

4: Annulering

4.1 PC verklaart over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken en streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Indien door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst aanvaardt PC geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die daaruit voor de opdrachtgever/leerling zou kunnen voortvloeien.

4.2 Annulering door de opdrachtgever/leerling dient altijd schriftelijk te worden gemeld bij PC. Een annulering per e-mail is geldig als PC het ontvangst van de e-mail bevestigd.

4.3 Bij annuleringen welke plaatsvinden binnen 30 dagen voor de aanvang van de cursus worden, ongeacht de reden van annulering, de volledige kosten van de cursus in rekening gebracht en vindt er geen restitutie plaats van (eventueel) reeds betaalde cursusgeld. Bij annuleringen tussen de 30 en de 60 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt voor 60 dagen van de cursus worden aan de opdrachtgever/leerling uitsluitend de administratiekosten van € 75,- in rekening gebracht.

5: Uitsluiting en opschorting

5.1  PC behoudt zich het recht voor deelname van de opdrachtgever/leerling zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de cursus op te schorten. In dat geval heeft de opdrachtgever/leerling geen recht op restitutie van lesgeld vanwege niet gevolgde lessen. PC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten indien op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken een goede uitvoering van de opdracht tijdelijk onmogelijk ofwel belemmerd wordt.

5.2 Indien een opleiding van PC bij aanvang minder dan uit 3 leerlingen bestaat, kan PC de desbetreffende opleiding niet door laten gaan. Reeds betaalde lesgelden worden dan door PC terug betaald. Indien een opleiding loopt en door wat voor omstandigheden dan ook, er op een gegeven moment een uitval van leerlingen is en het aantal leerlingen minder dan drie personen komt te staan, kan PC de opleiding voortijdig stopzetten. Betaalde lessen voor de niet gevolgde lessen worden dan door PC terug betaald. De alreeds gegeven lessen worden niet geretourneerd.

5.3 Bij wangedrag/niet opvolgen van instructies behoudt PC zich het recht voor de leerling uit de klas te verwijderen. Blijft dit een herhaaldelijk feit, dan behoudt PC zich het recht voor de leerling te schorsen van de opleiding zonder restitutie van het lesgeld.

6: Aansprakelijkheid

6.1 Indien er een cursus door PC zal worden geannuleerd is zij in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade van opdrachtgever/leerling.

6.2 PC en/of haar werknemers c.q. personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade – hoe ook genaamd die opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan een opleiding of cursus behoudens opzet of grove schuld van de zijde van PC.

6.3 Opdrachtgever c.q. leerling zullen de aanwijzingen en instructies van de zijde van PC tijdens van hun aanwezigheid in het opleidingsinstituut van PC nauwkeurig opvolgen. Eventuele schade aan eigendommen, apparatuur of materialen etc. van PC veroorzaakt door het niet opvolgen van voorgenoemde aanwijzingen c.q. Instructies – op welk punt dan ook – ofwel wangedrag verhaald kunnen worden op opdrachtgever c.q. leerling.

7: Auteurs- en eigendomsrecht

7.1 Het bij de opleidingen gebruikte cursusmateriaal, waaronder ook begrepen modellen, technieken, software e.d. zijn en blijven eigendom van PC en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de opdrachtgever c.q. leerling. Het gebruik houdt geen overdracht van enig auteursrecht in. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PC is het opdrachtgever/leerling niet toegestaan om informatie omtrent bovenomschreven cursusmateriaal en bijbehorende informatie te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, data-uitwisseling of anderszins.

7.2 Het is niet toegestaan bedoeld cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te (doen) gebruiken voor het geven onderwijs in welke vorm dan ook. Het is de opdrachtgever c.q. leerling – mede vanwege privacy redenen – uitdrukkelijk verboden tijdens de cursus van de lessen opnames te maken in welke vorm en/of wijze dan ook.

8: Boetebeding

8.1 Bij overtreding van de verbodsbepalingen als omschreven in artikel 7 is de opdrachtgever/leerling aanstonds en zonder ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- verschuldigd per overtreding.

9: Toepasselijk recht

9.1 Op de rechtsverhouding tussen PC en de opdrachtgever c.q. leerling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Hoorn.

Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden aan belanghebbenden.